Adatkezelési szabályzat

Adatkezelési szabályzat

KIRÁLY CENTER INGATLAN ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

 

 

 

1.) Az adatkezelési tájékoztató célja

Jelen tájékoztató célja, hogy Önök részletes tájékoztatást kapjanak a megadott személyes adatok kezeléséről, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, az adatok őrzési idejéről, arról, hogy kik férhetnek hozzá a személyesen, illetve a honlapon megadott személyes adataikhoz, megismerjék az adatok tárolásának fizikai körülményeit, illetve, mint érintettek tisztában legyenek jogaikkal és jogérvényesítési lehetőségeikkel.

Jelen szabályok kialakításakor különös tekintettel vettük figyelembe az alábbi jogszabályi kötelezettségeket:

 • - A GDPR, az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 számú rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (Általános Adatvédelmi Rendelet, továbbiakban: Rendelet)

 • - az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Info. tv.),

 • - 2000. évi C. törvény - a számvitelről (Számv. tv.);

 • - 2001. évi CVIII. törvény - az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (Eker. tv.);

 • - 2008. évi XLVIII. törvény - a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (Grtv.).

A KIRÁLY CENTER INGATLAN ( KIRÁLY GYULÁNÉ székhely: 2151 Fót, Baross G. u.27. ) elkötelezett ügyfelei és partnerei személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. A személyes adatokat bizalmasan kezeli és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.

2.) Alapvető fogalmak a személyes adatok kezelésével kapcsolatban:

- a GDPR (General Data Protection Regulation) az Európai Unió új Adatvédelmi Rendelete

- személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; amelyből azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható.

 

- adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés.

 

- adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja.

 

- adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel.

 

- érintett: az azonosított, vagy azonosítható természetes személy Az adatkezeléssel érintett személy, az a személy, aki az Adatkezelőkkel és Adatfeldolgozóval kapcsolatba lép, és ennek során megadja adatait a szerződés megkötése, a szolgáltatások igénybe vétele céljából. Érintett az a személy is, akinek az adatai más módon (más érintettől, ügyféltől, nyilvános forrásból) kerülnek az Adatkezelőkhöz. Jelen esetben érintett: potenciális ingatlan vevő vagy bérlő, ingatlant eladásra, bérbeadásra kínáló tulajdonos, meghatalmazó és meghatalmazott, a dokumentumokon szereplő tanú, a honlapot, illetve az ingatlanirodát, ingatlan értékesítőt bármilyen módon felkereső érdeklődő,

 

- az érintett hozzájárulása: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;

 

- adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi

 

- címzett: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak;

 

- harmadik fél: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak. 3.) A cdc ingatlan hálózat működése

3.) JOGALAPOK KIRÁLY GYULÁNÉ KISADÓZÓ E.V. ADATKEZELÉSE SORÁN

Tekintettel a GDPR vonatkozó rendelkezéseire a Nexus Ingatlan nem köteles adatvédelmi tisztviselő kijelölésére, így adatvédelmi tisztviselőt nem foglalkoztat.

A személyes adatok Király Gyuláné kisadózó e.v. általi felvétele és kezelése rendszerint az alábbi jogalapokon nyugszik:

 

Bizonyos személyes adatokat az Adatkezelő azért gyűjt és kezel, mert törvényi előírás elrendeli (Rendelet 6. cikk (1) bek. c) pont). Ilyen törvény a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény törvény (továbbiakban: Pmtv.), amely előírja az Adatkezelő számára, hogy az ügyfélnek minősülő személyek ügyfél-átvilágítását elvégezze, és meghatározott személyes adataikat rögzítse és ezen adatokat, valamint a kapcsolódó dokumentumokat megőrizze.

Szintén ilyen törvény a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény, az Adatkezelőtől megrendelt reklámmegjelenés körében.

Személyes adatok kezelése alapulhat továbbá az adózásra, ill. a számviteli bizonylatok megőrzésére vonatkozó törvényeken, mint a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény, az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény.

 

4.) Általános adatkezelési irányelvek: Az Önök személyes adatait kizárólag meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból, tisztességesen, jogszerűen és átlátható módon kezeljük. Az egyes adatkezelési céloknak megfelelően kizárólag csak a szükséges mértékű adatokat kérjük Önöktől és ezeket csak a szükséges ideig őrizzük

5.) . Megbízási szerződés kötése céljából kezelt adatok: családi és utónév, születési családi és utónév, anyja születési neve, születési hely idő, állampolgárság, lakcím, ennek hiányában tartózkodási hely, azonosító okmány típusa, azonosító okmány száma, , kiemelt közszereplő, értékesítendő ingatlan adatai Hrsz; pontos cím, telefon, e-mail.

Ha Ön a Megbízási szerződés megkötése során nem a saját nevében jár el, a tényleges tulajdonos adatait is rögzítjük. Ezek az adatok a következő: családi és utónév, születési családi és utónév, születési hely idő, állampolgárság, lakcím, ennek hiányában tartózkodási hely,

Ha Ön a Megbízási szerződés kötése során tanúként szerepel, a következő adatokat kérjük Öntől: Név, cím.

A megbízási szerződés kötése kapcsán kezelt adatokat Ön személyesen adja meg a megbízási szerződés megkötésekor. Az adatok felvétele számunkra törvényi előírás (2017. évi LIII. tv. ). Az értékesítendő ingatlan adatainak rögzítése, a telefon és email cím a szerződés létrejöttét, teljesítését szolgálja.

Tárolása, őrzése: papír alapon történik a megbízási szerződések tárolása a KIRÁLY CENTER INGATLAN irodájában – 1156 BUDAPEST, PÁSKOMLIGET U. 31. - történik. A szerződés megszűnését követő 8 évig őrizzük a dokumentumot papír alapon. A megbízási szerződés adatai bekerülnek az Iroda elektronikus adatbázisába, ahonnan a megbízás megszűnését követő 120 nappal törlődnek. A Megbízási szerződés adatai nem kerülnek továbbításra. Kivételt képez ez alól, ha peres eljárás, illetve hatósági megkeresés esetén válik szükségessé az adatok továbbítása, illetve amennyiben az ingatlant általunk sikerül értékesíteni, a Megbízási szerződés a számla mellékletét képezi és így a könyvelő részére átadásra kerül.

Meghatalmazás kötése céljából kezelt adatok:

Ha Ön a Megbízási szerződés megkötésére Meghatalmazás alapján jogosult, akkor a Meghatalmazáson a következő adatokat kérjük Öntől: név, szül. hely és idő; anyja neve; szig szám; állandó lakcím;

Ha Ön a Megbízási szerződés megkötésére Meghatalmazást ad, a következő adatokat kérjük Öntől: név, szül. hely és idő; anyja neve; szig szám; állandó lakcím; email cím, értékesítendő ingatlan pontos adatai: hrsz, cím

Ha Ön a Meghatalmazás kötése során tanúként szerepel, a következő adatokat kérjük Öntől: Név, cím, aláírás.

Meghatalmazás kötése céljából kezelt adatok esetében adatkezelésünk a szerződés előkészítéséhez kapcsolódik, a meghatalmazás adattartamát jogszabály írja elő.

Tárolása, őrzése: papír alapon történik a meghatalmazások tárolása a- 1156 BUDAPEST, PÁSKOMLIGET U. 31.- irodában történik. A szerződés megszűnését követő 8 évig őrizzük a dokumentumot papír alapon. A meghatalmazás nem kerül továbbításra, kivételt képez ez alól, ha peres eljárás, illetve hatósági megkeresés esetén válik szükségessé az adatok továbbítása.

 

Egyes személyes adatokat az Adatkezelő azért kezel, mert az Önnel kötött szerződés teljesítéséhez szükséges, vagy, mert az ilyen szerződés megkötéséhez vezető folyamat során szükséges (Rendelet 6. cikk (1) bek. b) pont).

Az Adatkezelő ezen a jogalapon kezeli az Ön azon adatait, amelyek az ingatlanközvetítésre vonatkozó szerződés teljesítéséhez, ill. megkötéséhez szükségesek. Lentebb tájékoztatást kap arról, mely adatait kezeli az Adatkezelő szerződés teljesítése érdekében. Ezen adatokat a szerződéskötéshez és a szerződés teljesítéséhez meg kell adnia. Amennyiben az adatokat Ön nem adja meg az Adatkezelőnek, akkor a szerződés nem jön létre, vagy a szerződés teljesítése megnehezül.

 

Vannak olyan személyes adatok, amelyeket az Adatkezelő az Ön hozzájárulása alapján (Rendelet 6. cikk (1) bek. a) pont) kezel. Egyes személyes adatainak kezeléséhez az Adatkezelővel kötött megbízási szerződés aláírásával járul hozzá.

 

A fentieken túl, a felvett személyes adatokat KIRÁLY CENTER INGATLAN (KIRÁLY GYULÁNÉ kisadózó e.v.) adott esetben akkor is kezelheti, ha az adatok kezelése saját vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges (Rendelet 6. cikk (1) bek. f) pont), de ezen érdekekkel szemben elsőbbséget élveznek az Ön olyan érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai, amelyek személyes adatok védelmét teszik szükségessé.

 

6.)Ha Ön ingatlanértékesítéssel IRODÁINKAT keresi fel, értékesítőnk az eladásra kínált ingatlanról fényképfelvételeket készít, amelyeket az Ön hozzájárulásával honlapunkon, különböző hirdetési portálokon, kirakatban, közösségi médiában megjelentetünk. Amennyiben Ön visszavonja megbízását, a fényképfelvételeket haladéktalanul töröljük. Ha Ön a fényképfelvételek törlését szeretné kérni, az Önnel kapcsolatban lévő értékesítőnél írásban, levél, vagy email formájában megteheti

 

7.) Amennyiben Ön személyes adatainak törlését, vagy módosítását szeretné, ezt kezdeményezheti e-mailben a kiralycenter.ingatlan@gmail.com e-mail címen.

 

IV. ADATFELDOLGOZÓINK

 

A személyes adatai szerverünkön tárolásra kerülnek. A tárhely szolgáltatást adatfeldolgozóként a InterPont Plus Kft (székhely: 2191 Bag, Állomás utca 20., telefon: +36 1 414 0667, +36 20 919 7379, e-mail cím: info@)ingatlanforras.hu végzi. Weboldal: www.ingatlanforras.hu
 

Amennyiben a megbízás teljesítésének keretében, külső szolgáltatónál megjelentetett hirdetésben az ingatlanra vonatkozó adatok megjelennek, akkor ezen adatok tekintetében adatfeldolgozó az adott hirdetési felület szolgáltatója.

 

Az Ön adatai továbbítására sor kerülhet az alábbi esetekben:

 • Amennyiben az érintett az Adatkezelő által ajánlott hitelközvetítő segítségét kívánja igénybe venni, akkor e célból a neve, telefonszáma továbbításra kerülnek a hitelközvetítő részére. Ezen adattovábbítás alkalmával Ön a hitelközvetítő nevéről, elérhetőségeiről az Adatkezelőtől tájékoztatást fog kapni.

 • Amennyiben az érintett az Adatkezelő által ajánlott ügyvédet kívánja igénybe venni, akkor a szerződés előkészítéséhez szüksége adatok továbbításra kerülnek az okiratszerkesztő ügyvéd részére az adásvételi szerződés és az egyéb szükséges dokumentumok elkészítése céljából. Ezen adattovábbítás alkalmával Ön az ügyvéd nevéről, elérhetőségeiről az Adatkezelőtől tájékoztatást fog kapni.

 • Amennyiben az érintett az Adatkezelő által ajánlott szakembert kívánja igénybe venni az energetikai tanúsítvány elkészítéséhez, akkor az eladó neve, címe, telefonszáma, az ingatlan adatai e célból továbbításra kerülnek. Ezen adattovábbítás alkalmával Ön a tanúsítványt készítő szakember nevéről, elérhetőségeiről az Adatkezelőtől tájékoztatást fog kapni.

 

 

VI. AZ ADATOK MEGISMERÉSÉRE JOGOSULTAK KÖRE

 

Az adatkezelés ideje alatt személyes adatait az Adatkelezőnél csak az Adatkezelő vezetője, a cég tevékenységben személyesen közreműködő tagjai, valamint olyan munkavállalók vagy megbízottak ismerhetik meg, akik munkaköri feladatainak ellátásához ezen adatokhoz való hozzáférés szükséges. Ezen túl adatait olyan személyek ismerhetik meg, akik olyan szolgáltatóknak, megbízottaknak dolgoznak, akik az Adatkezelő részére szolgáltatást nyújtanak, amennyiben munkaköri feladatainak ellátásához ezen adathoz való hozzáférés szükséges.

 

VII. AZ ADATOK BIZTONSÁGA

 

A személyes adatok biztonságát a KIRÁLY CENTER INGATLAN (KIRÁLY GYULÁNÉ kisadózó e.v.)t. a technika szintjének megfelelő fizikai és technikai védelemmel biztosítja, amely megakadályozza az adatokhoz történő illetéktelen hozzáférést, azok illetéktelen megváltoztatását vagy továbbítását, szándékos és véletlenszerű törlését vagy megsemmisülését. A KIRÁLY CENTER INGATLAN (KIRÁLY GYULÁNÉ kisadózó e.v.) kötelezettséget vállal arra, hogy az ennek ellenére bekövetkező adatvédelmi incidensek esetén haladéktalanul felfüggeszti a szolgáltatást és nyilatkozatot tesz közzé a hiba elhárításáig.

VIII. AZ ADATKEZELÉSSEL KAPCSOLATOS JOGOK, JOGORVOSLATI LEHETŐSÉGEK

Ön, mint érintett kérelmezheti a KIRÁLY CENTER INGATLAN (KIRÁLY GYULÁNÉ kisadózó e.v.) mint Adatkezelőtől az Önre vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, tKIRÁLY CENTER INGATLAN ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

 

 

 

1.) Az adatkezelési tájékoztató célja

Jelen tájékoztató célja, hogy Önök részletes tájékoztatást kapjanak a megadott személyes adatok kezeléséről, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, az adatok őrzési idejéről, arról, hogy kik férhetnek hozzá a személyesen, illetve a honlapon megadott személyes adataikhoz, megismerjék az adatok tárolásának fizikai körülményeit, illetve, mint érintettek tisztában legyenek jogaikkal és jogérvényesítési lehetőségeikkel.

Jelen szabályok kialakításakor különös tekintettel vettük figyelembe az alábbi jogszabályi kötelezettségeket:

 • - A GDPR, az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 számú rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (Általános Adatvédelmi Rendelet, továbbiakban: Rendelet)

 • - az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Info. tv.),

 • - 2000. évi C. törvény - a számvitelről (Számv. tv.);

 • - 2001. évi CVIII. törvény - az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (Eker. tv.);

 • - 2008. évi XLVIII. törvény - a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (Grtv.).

A KIRÁLY CENTER INGATLAN ( KIRÁLY GYULÁNÉ székhely: 2151 Fót, Baross G. u.27. ) elkötelezett ügyfelei és partnerei személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. A személyes adatokat bizalmasan kezeli és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.

2.) Alapvető fogalmak a személyes adatok kezelésével kapcsolatban:

- a GDPR (General Data Protection Regulation) az Európai Unió új Adatvédelmi Rendelete

- személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; amelyből azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható.

 

- adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés.

 

- adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja.

 

- adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel.

 

- érintett: az azonosított, vagy azonosítható természetes személy Az adatkezeléssel érintett személy, az a személy, aki az Adatkezelőkkel és Adatfeldolgozóval kapcsolatba lép, és ennek során megadja adatait a szerződés megkötése, a szolgáltatások igénybe vétele céljából. Érintett az a személy is, akinek az adatai más módon (más érintettől, ügyféltől, nyilvános forrásból) kerülnek az Adatkezelőkhöz. Jelen esetben érintett: potenciális ingatlan vevő vagy bérlő, ingatlant eladásra, bérbeadásra kínáló tulajdonos, meghatalmazó és meghatalmazott, a dokumentumokon szereplő tanú, a honlapot, illetve az ingatlanirodát, ingatlan értékesítőt bármilyen módon felkereső érdeklődő,

 

- az érintett hozzájárulása: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;

 

- adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi

 

- címzett: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak;

 

- harmadik fél: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak. 3.) A cdc ingatlan hálózat működése

3.) JOGALAPOK KIRÁLY GYULÁNÉ KISADÓZÓ E.V. ADATKEZELÉSE SORÁN

Tekintettel a GDPR vonatkozó rendelkezéseire a Nexus Ingatlan nem köteles adatvédelmi tisztviselő kijelölésére, így adatvédelmi tisztviselőt nem foglalkoztat.

A személyes adatok Király Gyuláné kisadózó e.v. általi felvétele és kezelése rendszerint az alábbi jogalapokon nyugszik:

 

Bizonyos személyes adatokat az Adatkezelő azért gyűjt és kezel, mert törvényi előírás elrendeli (Rendelet 6. cikk (1) bek. c) pont). Ilyen törvény a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény törvény (továbbiakban: Pmtv.), amely előírja az Adatkezelő számára, hogy az ügyfélnek minősülő személyek ügyfél-átvilágítását elvégezze, és meghatározott személyes adataikat rögzítse és ezen adatokat, valamint a kapcsolódó dokumentumokat megőrizze.

Szintén ilyen törvény a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény, az Adatkezelőtől megrendelt reklámmegjelenés körében.

Személyes adatok kezelése alapulhat továbbá az adózásra, ill. a számviteli bizonylatok megőrzésére vonatkozó törvényeken, mint a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény, az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény.

 

4.) Általános adatkezelési irányelvek: Az Önök személyes adatait kizárólag meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból, tisztességesen, jogszerűen és átlátható módon kezeljük. Az egyes adatkezelési céloknak megfelelően kizárólag csak a szükséges mértékű adatokat kérjük Önöktől és ezeket csak a szükséges ideig őrizzük

5.) . Megbízási szerződés kötése céljából kezelt adatok: családi és utónév, születési családi és utónév, anyja születési neve, születési hely idő, állampolgárság, lakcím, ennek hiányában tartózkodási hely, azonosító okmány típusa, azonosító okmány száma, , kiemelt közszereplő, értékesítendő ingatlan adatai Hrsz; pontos cím, telefon, e-mail.

Ha Ön a Megbízási szerződés megkötése során nem a saját nevében jár el, a tényleges tulajdonos adatait is rögzítjük. Ezek az adatok a következő: családi és utónév, születési családi és utónév, születési hely idő, állampolgárság, lakcím, ennek hiányában tartózkodási hely,

Ha Ön a Megbízási szerződés kötése során tanúként szerepel, a következő adatokat kérjük Öntől: Név, cím.

A megbízási szerződés kötése kapcsán kezelt adatokat Ön személyesen adja meg a megbízási szerződés megkötésekor. Az adatok felvétele számunkra törvényi előírás (2017. évi LIII. tv. ). Az értékesítendő ingatlan adatainak rögzítése, a telefon és email cím a szerződés létrejöttét, teljesítését szolgálja.

Tárolása, őrzése: papír alapon történik a megbízási szerződések tárolása a KIRÁLY CENTER INGATLAN irodájában – 1156 BUDAPEST, PÁSKOMLIGET U. 31. - történik. A szerződés megszűnését követő 8 évig őrizzük a dokumentumot papír alapon. A megbízási szerződés adatai bekerülnek az Iroda elektronikus adatbázisába, ahonnan a megbízás megszűnését követő 120 nappal törlődnek. A Megbízási szerződés adatai nem kerülnek továbbításra. Kivételt képez ez alól, ha peres eljárás, illetve hatósági megkeresés esetén válik szükségessé az adatok továbbítása, illetve amennyiben az ingatlant általunk sikerül értékesíteni, a Megbízási szerződés a számla mellékletét képezi és így a könyvelő részére átadásra kerül.

Meghatalmazás kötése céljából kezelt adatok:

Ha Ön a Megbízási szerződés megkötésére Meghatalmazás alapján jogosult, akkor a Meghatalmazáson a következő adatokat kérjük Öntől: név, szül. hely és idő; anyja neve; szig szám; állandó lakcím;

Ha Ön a Megbízási szerződés megkötésére Meghatalmazást ad, a következő adatokat kérjük Öntől: név, szül. hely és idő; anyja neve; szig szám; állandó lakcím; email cím, értékesítendő ingatlan pontos adatai: hrsz, cím

Ha Ön a Meghatalmazás kötése során tanúként szerepel, a következő adatokat kérjük Öntől: Név, cím, aláírás.

Meghatalmazás kötése céljából kezelt adatok esetében adatkezelésünk a szerződés előkészítéséhez kapcsolódik, a meghatalmazás adattartamát jogszabály írja elő.

Tárolása, őrzése: papír alapon történik a meghatalmazások tárolása a- 1156 BUDAPEST, PÁSKOMLIGET U. 31.- irodában történik. A szerződés megszűnését követő 8 évig őrizzük a dokumentumot papír alapon. A meghatalmazás nem kerül továbbításra, kivételt képez ez alól, ha peres eljárás, illetve hatósági megkeresés esetén válik szükségessé az adatok továbbítása.

 

Egyes személyes adatokat az Adatkezelő azért kezel, mert az Önnel kötött szerződés teljesítéséhez szükséges, vagy, mert az ilyen szerződés megkötéséhez vezető folyamat során szükséges (Rendelet 6. cikk (1) bek. b) pont).

Az Adatkezelő ezen a jogalapon kezeli az Ön azon adatait, amelyek az ingatlanközvetítésre vonatkozó szerződés teljesítéséhez, ill. megkötéséhez szükségesek. Lentebb tájékoztatást kap arról, mely adatait kezeli az Adatkezelő szerződés teljesítése érdekében. Ezen adatokat a szerződéskötéshez és a szerződés teljesítéséhez meg kell adnia. Amennyiben az adatokat Ön nem adja meg az Adatkezelőnek, akkor a szerződés nem jön létre, vagy a szerződés teljesítése megnehezül.

 

Vannak olyan személyes adatok, amelyeket az Adatkezelő az Ön hozzájárulása alapján (Rendelet 6. cikk (1) bek. a) pont) kezel. Egyes személyes adatainak kezeléséhez az Adatkezelővel kötött megbízási szerződés aláírásával járul hozzá.

 

A fentieken túl, a felvett személyes adatokat KIRÁLY CENTER INGATLAN (KIRÁLY GYULÁNÉ kisadózó e.v.) adott esetben akkor is kezelheti, ha az adatok kezelése saját vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges (Rendelet 6. cikk (1) bek. f) pont), de ezen érdekekkel szemben elsőbbséget élveznek az Ön olyan érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai, amelyek személyes adatok védelmét teszik szükségessé.

 

6.)Ha Ön ingatlanértékesítéssel IRODÁINKAT keresi fel, értékesítőnk az eladásra kínált ingatlanról fényképfelvételeket készít, amelyeket az Ön hozzájárulásával honlapunkon, különböző hirdetési portálokon, kirakatban, közösségi médiában megjelentetünk. Amennyiben Ön visszavonja megbízását, a fényképfelvételeket haladéktalanul töröljük. Ha Ön a fényképfelvételek törlését szeretné kérni, az Önnel kapcsolatban lévő értékesítőnél írásban, levél, vagy email formájában megteheti

 

7.) Amennyiben Ön személyes adatainak törlését, vagy módosítását szeretné, ezt kezdeményezheti e-mailben a kiralycenter.ingatlan@gmail.com e-mail címen.

 

IV. ADATFELDOLGOZÓINK

 

A személyes adatai szerverünkön tárolásra kerülnek. A tárhely szolgáltatást adatfeldolgozóként a InterPont Plus Kft (székhely: 2191 Bag, Állomás utca 20., telefon: +36 1 414 0667, +36 20 919 7379, e-mail cím: info@)ingatlanforras.hu végzi. Weboldal: www.ingatlanforras.hu
 

Amennyiben a megbízás teljesítésének keretében, külső szolgáltatónál megjelentetett hirdetésben az ingatlanra vonatkozó adatok megjelennek, akkor ezen adatok tekintetében adatfeldolgozó az adott hirdetési felület szolgáltatója.

 

Az Ön adatai továbbítására sor kerülhet az alábbi esetekben:

 • Amennyiben az érintett az Adatkezelő által ajánlott hitelközvetítő segítségét kívánja igénybe venni, akkor e célból a neve, telefonszáma továbbításra kerülnek a hitelközvetítő részére. Ezen adattovábbítás alkalmával Ön a hitelközvetítő nevéről, elérhetőségeiről az Adatkezelőtől tájékoztatást fog kapni.

 • Amennyiben az érintett az Adatkezelő által ajánlott ügyvédet kívánja igénybe venni, akkor a szerződés előkészítéséhez szüksége adatok továbbításra kerülnek az okiratszerkesztő ügyvéd részére az adásvételi szerződés és az egyéb szükséges dokumentumok elkészítése céljából. Ezen adattovábbítás alkalmával Ön az ügyvéd nevéről, elérhetőségeiről az Adatkezelőtől tájékoztatást fog kapni.

 • Amennyiben az érintett az Adatkezelő által ajánlott szakembert kívánja igénybe venni az energetikai tanúsítvány elkészítéséhez, akkor az eladó neve, címe, telefonszáma, az ingatlan adatai e célból továbbításra kerülnek. Ezen adattovábbítás alkalmával Ön a tanúsítványt készítő szakember nevéről, elérhetőségeiről az Adatkezelőtől tájékoztatást fog kapni.

 

 

VI. AZ ADATOK MEGISMERÉSÉRE JOGOSULTAK KÖRE

 

Az adatkezelés ideje alatt személyes adatait az Adatkelezőnél csak az Adatkezelő vezetője, a cég tevékenységben személyesen közreműködő tagjai, valamint olyan munkavállalók vagy megbízottak ismerhetik meg, akik munkaköri feladatainak ellátásához ezen adatokhoz való hozzáférés szükséges. Ezen túl adatait olyan személyek ismerhetik meg, akik olyan szolgáltatóknak, megbízottaknak dolgoznak, akik az Adatkezelő részére szolgáltatást nyújtanak, amennyiben munkaköri feladatainak ellátásához ezen adathoz való hozzáférés szükséges.

 

VII. AZ ADATOK BIZTONSÁGA

 

A személyes adatok biztonságát a KIRÁLY CENTER INGATLAN (KIRÁLY GYULÁNÉ kisadózó e.v.)t. a technika szintjének megfelelő fizikai és technikai védelemmel biztosítja, amely megakadályozza az adatokhoz történő illetéktelen hozzáférést, azok illetéktelen megváltoztatását vagy továbbítását, szándékos és véletlenszerű törlését vagy megsemmisülését. A KIRÁLY CENTER INGATLAN (KIRÁLY GYULÁNÉ kisadózó e.v.) kötelezettséget vállal arra, hogy az ennek ellenére bekövetkező adatvédelmi incidensek esetén haladéktalanul felfüggeszti a szolgáltatást és nyilatkozatot tesz közzé a hiba elhárításáig.

VIII. AZ ADATKEZELÉSSEL KAPCSOLATOS JOGOK, JOGORVOSLATI LEHETŐSÉGEK

Ön, mint érintett kérelmezheti a KIRÁLY CENTER INGATLAN (KIRÁLY GYULÁNÉ kisadózó e.v.) mint Adatkezelőtől az Önés tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen.

Ön jogosult arra, hogy bármikor visszavonja a hozzájárulását a személyes adatai kezeléséhez. A visszavonás nem érinti a visszavonás előtt, hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét, valamint nem érinti azon adatokat, amelynek kezelésére az Adatkezelő jogszabály alapján köteles vagy jogosult.

örlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen.

Ön jogosult arra, hogy bármikor visszavonja a hozzájárulását a személyes adatai kezeléséhez. A visszavonás nem érinti a visszavonás előtt, hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét, valamint nem érinti azon adatokat, amelynek kezelésére az Adatkezelő jogszabály alapján köteles vagy jogosult.

 

Ön jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e. Ha ilyen adatkezelés folyamatban van, Ön jogosult arra, hogy tájékoztatást kapjon az adatkezelés céljairól, az érintett személyes adatok kategóriáiról, az adatok címzettjeinek kategóriáiról, a személyes adatok tárolásának tervezett időtartamáról (ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjairól).

 

Az Adatkezelő a kezelt személyes adatok másolatát kérésére az Ön rendelkezésére bocsátja. A további másolatokért az Adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, ésszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha Ön elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információkat széles körben használt elektronikus formátumban kell rendelkezésre bocsátani, kivéve, ha azt Ön másként kéri.

 

A személyes adatot törölni kell, ha:

 • a személyes adatra már nincs szükség abból a célból, amelyből azt gyűjtötték vagy más módon kezelték;

 • az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;

 • az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre, vagy az érintett a Rendelet 21. cikk (2) bekezdése alapján tiltakozik az adatkezelés ellen;

 • a személyes adatokat jogellenesen kezelték;

 • a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;

 • a személyes adatok gyűjtésére a közvetlenül gyermekeknek kínált, információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

 

Ön kérheti, hogy az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

 • Ön vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;

 • az adatkezelés jogellenes, és Ön ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;

 • az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy

 • Ön tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

 

Ön jogosult arra, hogy az Önre vonatkozó, az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa.

 

Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak kezelése ellen, ha az adatkezelés alapja:

 • az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges;

 • az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges.

Ebben az esetben az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

 

Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik.

 

Ha az Adatkezelő adatvédelmi incidenst észlel, és az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár az Ön jogaira és szabadságaira nézve, az Adatkezelő késedelem nélkül tájékoztatja Önt az adatvédelmi incidensről.

 

Az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de a kérelem beérkezésétől számított 1 hónapon belül tájékoztatja önt a kérelem nyomán hozott intézkedésekről.

Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további 2 hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az Adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított 1 hónapon belül tájékoztatja önt. Ha Ön elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást lehetőség szerint elektronikus úton kell megadni, kivéve, ha Ön azt másként kéri.

 

Ha az Adatkezelő nem tesz intézkedéseket az ön kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított 1 hónapon belül tájékoztatja az intézkedés elmaradásának okairól. Az intézkedés elmaradása esetén, vagy a megtett intézkedés kapcsán ön panaszt nyújthat be a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

 

Ön jogosult a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság eljárását kezdeményezni, amennyiben személyes adatok kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll. A Hatóság elérhetőségei: postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5., telefonszám: +36 (1) 391-1400, e-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu, honlap: http://naih.hu.

 

Ön a jogainak megsértése esetén az Adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per - az Ön választása szerint – a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.

 

Ha a személyes adatainak kezelésével kapcsolatban bármilyen panasza vagy problémája van, kérjük, forduljon az Adatkezelőhöz, mielőtt a fenti eljárások bármelyikét elindítja.

Király Center Ingatlaniroda

    1156 Bp., Páskomliget u. 31., 1066 Bp., Teréz krt. 8.
    +36 30 406-6420
    kiralycenter.ingatlan@gmail.com

Eladó ingatlana van,
vagy épp ingatlant keres?

Adja meg adatait és segítünk!

Az Adatkezelési tájékoztatót elolvastam és elfogadom.
Üzenet küldése